Lokaal weer: °C Lokale tijd: :

Algemene voorwaarden reisovereenkomsten

Algemene Reisvoorwaarden

Artikel 1 - TOEPASSELIJKHEID


1.Deze algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die BIG FOOT sluit, een en ander zowel terzake van reisovereenkomsten als hieronder gedefinieerd als terzake van losse reisdiensten en maatwerkreizen die op aanvraag van een klant worden samengesteld.
2.Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien BIG FOOT zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en gelden uitsluitend voor de reisovereenkomsten waarop zij betrekking hebben.
3.Eventuele door de contractant gehanteerde algemene voorwaarden worden door BIG FOOT niet geaccepteerd, tenzij BIG FOOT uitdrukkelijk schriftelijk anders met de contractant is overeengekomen.

Artikel 2 - AANBIEDINGEN

1.Alle aanbiedingen en offertes van BIG FOOT, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.Indien een aanbieding of een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt aanvaard, heeft BIG FOOT het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van voornoemde aanvaarding te herroepen.

Artikel 3 - DEFINITIES

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: -reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij BIG FOOT zich jegens de contractant verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van tevoren georganiseerde reis, die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur en tenminste één van de volgende diensten omvat:
1.vervoer;
2.verblijf;
3.een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt; -reiziger: de contractant en/of degene te wiens behoeve een overeenkomst met BIG FOOT is aangegaan.
Indien zich een geval voordoet zoals omschreven in art. 9 lid 1 van deze voorwaarden, geldt de vervangende reiziger; -boekingskantoor: het bedrijf dat tussen de reiziger en BIG FOOT bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst; -communicatiekosten: alle kosten die BIG FOOT in de uitvoering van de betreffende reisovereenkomst heeft gemaakt door haar deelname aan het telefax-, telefoon-, telegram- en telexverkeer; -gewichtige omstandigheden: omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van BIG FOOT aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. -vertegenwoordiger van BIG FOOT: chauffeur, medewerk(st)er, host(ess), agent, hotelier. 

Artikel 4 - TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST

1.De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van BIG FOOT. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden.
2.De inhoud van de (reis)overeenkomst wordt bepaald door de publicatie van BIG FOOT en eventueel schriftelijk bevestigde afwijkingen/aanvullingen. Mocht de boekingsbevestiging van BIG FOOT afwijken van gesloten overeenkomst, dan heeft de reiziger gedurende 7 dagen na de verzenddatum van de schriftelijke weergave het recht de overeenkomst kosteloos doch schriftelijk te wijzigen of te annuleren.
3.De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die namens of ten behoeve van een derde een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze reisovereenkomst voortvloeien.
4.Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen in een publicatie van BIG FOOT binden BIG FOOT niet.
5.Indien in een publicatie van BIG FOOT een reis wordt aangeboden waarin tevens vervoer is begrepen en de duur van de reis in dagen is vermeld, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht eventuele tijdstippen van vertrek en aankomst, bij voornoemde duur van de reis inbegrepen. De tijdstippen van vertrek zullen worden vermeld in de reisbescheiden van BIG FOOT.
6.BIG FOOT draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, die door derden zijn uitgegeven.
7.BIG FOOT brengt bij iedere boeking van een vakantie € 9,50 reserveringskosten per reiziger in rekening. 

Artikel 5 - UITVOERING VAN DE REIS

1.BIG FOOT is gerechtigd voor de uitvoering van de reisovereenkomsten derden in te schakelen.
2.De reiziger(s) is (zijn) verplicht alle aanwijzingen van BIG FOOT en/of diens vertegenwoordiger (o.a. chauffeur of host(ess) of agent of hotelier) na te leven ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de aanwezige reisleiding, bij BIG FOOT of diens vertegenwoordiger ter plekke te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.
3.De reiziger, die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door BIG FOOT van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van BIG FOOT in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de reisovereenkomst wordt nagekomen. Alle uit de hinder en de uitsluiting van de reiziger voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Restitutie van de reissom of van een gedeelte van de reissom kan worden verleend indien de betrokken reiziger met betrekking tot zijn uitsluiting geen verwijt treft.
4.De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en/of aan BIG FOOT of diens vertegenwoordiger ter plekke. Indien deze de tekortkoming niet binnen redelijke tijd oplost, dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met het hoofdkantoor van BIG FOOT. Zie hiervoor ook artikel 16.
5.Indien de reiziger aan een of meer van de hiervoor genoemde verplichtingen zich niet, niet tijdig of niet volledig heeft gehouden, is BIG FOOT gerechtigd de eventuele meerkosten die de uitvoering van de reis tengevolge van het niet voldoen van de reiziger aan zijn verplichtingen met zich heeft meegebracht, aan de reiziger in rekening te 
brengen. 

Artikel 6
 - INFORMATIE

1.Op verzoek van de reiziger zal BIG FOOT er voor zorgdragen dat de reiziger bij of na de totstandkoming van de reisovereenkomst naar de juiste instantie wordt verwezen voor informatie over onder meer paspoorten, toeristenkaarten, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en mogelijke andere vereisten c.q. formaliteiten van het land van bestemming op het gebied van de gezondheidszorg. Deze Informatie wordt ook via de site verstrekt.
2.BIG FOOT verstrekt de reiziger tevens bij of kort na de totstandkoming van de reisovereenkomst informatie over de mogelijkheden tot het afsluiten van een annuleringskosten- en/of een reisverzekering.
3.Onverminderd het voorgaande heeft de reiziger zelf de zorgplicht bij de betrokken instanties de nodige (aanvullende)informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of eerder verkregen informatie niet is gewijzigd. 

Artikel 7 - REISBESCHEIDEN

1.BIG FOOT zal zich inspannen om de benodigde reisbescheiden uiterlijk 5 kalenderdagen voor de dag van vertrek aan de reiziger ter hand te stellen
2.In geval van een autovakantie zullen de benodigde reisbescheiden in afwijking van het bepaalde in het vorige artikellid, uiterlijk de dag vóór de dag van vertrek aan de reiziger ter hand worden gesteld.
3.De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
4.Wanneer bij vertrek uit Nederland of in de loop van de reis blijkt dat een reiziger niet beschikt over de vereiste reis- en/of grensdocumenten, behoudt BIG FOOT zich het recht voor om de betrokkene van (verdere) deelname aan de reis uit te sluiten. Voor de gevolgen van uitsluiting van de reis is BIG FOOT niet aansprakelijk. Alle te maken kosten zijn voor rekening en risico van de reiziger.
5.Indien een reiziger de reis niet (geheel) kan maken door het ontbreken van enig geldig document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor rekening van de reiziger, tenzij BIG FOOT schriftelijk heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgdragen en het ontbreken ervan ook aan BIG FOOT kan worden toegerekend.
6. De reiziger die om een van de redenen genoemd in artikel 7.4 dan wel artikel 7.5 niet (verder) aan de reis kan deelnemen, heeft geen aanspraak op restitutie van (een deel van) de reissom, tenzij hij/zij bewijst dat BIG FOOT zich kosten heeft bespaard. 

Artikel 8 - WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

1.Tot 14 kalenderdagen voor de dag van vertrek kan de reiziger schriftelijk wijziging van de reisovereenkomst verzoeken.
2.BIG FOOT deelt de reiziger zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek van de reiziger, mede of BIG FOOT met de verzochte wijziging akkoord gaat of niet.
3.Indien BIG FOOT besluit niet met het verzoek van de reiziger akkoord te gaan, zal zij haar beslissing met redenen omkleden. Indien BIG FOOT besluit met het verzoek tot wijziging van de reisovereenkomst akkoord te gaan, is de reiziger de gewijzigde reissom verschuldigd conform de geldende betalingsregelingen, alsmede een bedrag van € 22,69 per boeking inzake wijzigings- en communicatiekosten, onder aftrek van hetgeen reeds betaald is. Indien BIG FOOT besluit met het verzoek tot wijziging van de reisovereenkomst met betrekking tot een vliegvakantie akkoord te gaan, is de reiziger in afwijking van het hiervoor bepaalde, een bedrag van € 22,69 per boeking terzake wijzigings- en communicatiekosten aan BIG FOOT verschuldigd.
4.Indien de reiziger het verzoek tot wijziging, nadat BIG FOOT heeft besloten niet met het wijzigingsverzoek in te stemmen, handhaaft, dan geldt deze handhaving als een annulering van de reisovereenkomst en zullen de daartoe bestemde bepalingen van deze voorwaarden, in het bijzonder art. 9, van toepassing zijn. 

Artikel 9 - ANNULERING OF VERVANGENDE REIZIGER

1.Indien één of een deel van de aangemelde reizigers verhinderd is aan de reis deel te nemen heeft (hebben) deze reiziger(s) de keuze: -ofwel BIG FOOT te verzoeken zich te laten vervangen door een ander persoon (andere personen), die zelf nog geen reiziger(s) in de zin van deze voorwaarden is (zijn) en die in de plaats van de reiziger(s) aan de reis kan (kunnen) deelnemen; -ofwel de reisovereenkomst(en) te annuleren. Vervangende reiziger.
2.De in het vorig artikellid bedoelde vervanging van de reiziger is uitsluitend mogelijk op de navolgende voorwaarden:
a.de vervangende reiziger voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;
b.de reiziger dient het verzoek tot vervanging uiterlijk 7 kalenderdagen voor de dag van vertrek in bij BIG FOOT dan wel in ieder geval zo tijdig dat BIG FOOT nog de nodige handelingen en formaliteiten kan verrichten om de vervanging doorgang te laten vinden;
c.een deugdelijke uitvoering van de reis verzet zich niet tegen een dergelijke vervanging;
3.De reiziger en de vervangende reiziger zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk jegens BIG FOOT voor de betaling van de volledige reissom vermeerderd met wijzigings- en communicatiekosten als bedoeld in art. 8 en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Annulering
4.Indien een reisovereenkomst door de reiziger wordt geannuleerd, is de reiziger verplicht naast de eventueel reeds verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen terzake annuleringskosten aan BIG FOOT te betalen:
a.bij annulering tot 60 kalenderdagen voor de dag van vertrek: € 50,00 per reiziger met een minimum van 25% van de reissom;
b.bij annulering vanaf de 60 ste dag tot 0 kalenderdagen voor de dag van vertrek: de gehele reissom;
c.bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom. No show geldt als annulering op de dag van vertrek c.q. aankomst.
7.De door de reiziger verschuldigde annuleringskosten zullen de hoogte van de overeengekomen reissom niet overschrijden.
8.Indien een reisovereenkomst betreffende het gezamenlijk verblijf van meerdere reizigers in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie door een of meer van deze reizigers wordt geannuleerd, geldt deze annulering als een annulering voor de reisovereenkomsten met alle voornoemde (mede)reizigers. Elke reiziger zal in dat geval de verschuldigde annulerings- en reserveringskosten, opgesomd in de voorgaande artikelleden, moeten betalen, tenzij de reiziger uitdrukkelijk aan BIG FOOT te kennen geeft zijn reisovereenkomst met BIG FOOT in stand te willen laten en indien voor het aantal aldus "overblijvende niet-annulerende reiziger(s)" accommodatie beschikbaar is. De alsdan overblijvende reizigers moeten de reissom betalen, zoals die geldt voor dat nieuwe aantal reizigers. De door deze overblijvende reizigers verschuldigde annuleringsgelden worden verrekend met de hier bedoelde nieuwe reissommen.
9.Bij sommige reizen of onderdelen van reizen, waaronder rivier- of zeecruises, lijndiensten en rondreizen, kunnen andere annuleringsregels gelden indien deze in de betreffende publicatie zijn vermeld. 

Artikel 10 - WIJZIGING DOOR BIG FOOT

1.BIG FOOT heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden zoals omschreven in artikel 3. De reiziger kan in dat geval te allen tijde de overeengekomen reis of vertrekdatum kosteloos wijzigen overeenkomstig het bepaalde in lid 2. van dit artikel.
2.De reiziger die gebruik maakt van zijn recht de reisovereenkomst ingevolge het vorige artikellid te wijzigen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht van de wijziging door BIG FOOT aan BIG FOOT kenbaar maken. BIG FOOT zal de reiziger binnen drie werkdagen een alternatieve minstens gelijkwaardige reis aanbieden ofwel de door de reiziger reeds geheel of gedeeltelijk aan BIG FOOT betaalde reissom minus € 11,50 administratiekosten per reisovereenkomst restitueren.
3.a. Indien na het vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de reisovereenkomst niet kan worden uitgevoerd of BIG FOOT merkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de door haar aangeboden diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt BIG FOOT er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.
b. Indien dergelijke regelingen praktisch onmogelijk zijn, of om gewichtige redenen niet door de reiziger(s) worden aanvaard, verstrekt BIG FOOT de reiziger(s) een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem (hen) terugbrengt naar de plaats van vertrek.
4.Als de door BIG FOOT doorgevoerde wijziging aan BIG FOOT kan worden toegerekend en een reiziger hierdoor schade lijdt, welke schade een redelijkerwijs te verwachten gevolg is van voornoemde wijziging is BIG FOOT verplicht die schade te vergoeden. De hoogte van de aldus te vergoeden schade is echter in ieder geval beperkt tot maximaal driemaal de reissom. Indien de oorzaak van de doorgevoerde wijziging(en) echter aan de reiziger kan worden toegerekend, komen de kosten van de wijziging(en) voor rekening van de reiziger.
5.Indien om commerciële redenen de door de reiziger gewenste op- of afstapplaats niet of niet meer kan worden aangedaan, terwijl deze wel op de reis-overeenkomst was bevestigd, kan BIG FOOT de op- of afstapplaats wijzigen. Indien de reiziger in verband met de gewijzigde op- of afstapplaats extra kosten moet maken, dient BIG FOOT deze reiskosten aan de reiziger te vergoeden conform het hierna te noemen tarief. BIG FOOT betaalt in genoemd geval terzake reiskostenvergoeding aan de reiziger het bedrag gelijk aan de kosten van het openbaar vervoer per tweede klasse die noodzakelijk zijn om via de kortste weg van de oude op- of afstapplaats naar de nieuwe op- of afstapplaats te komen. 

Artikel 11 - OPZEGGING DOOR BIG FOOT

1.Indien de reiziger niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen als genoemd in artikel 14, heeft BIG FOOT het recht de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, een en ander onverminderd het recht van BIG FOOT op betaling van de reissom, vermeerderd met rente en kosten.
2.BIG FOOT kan de reisovereenkomst voorts slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang. BIG FOOT zal de reiziger onverwijld schriftelijk van de opzegging op de hoogte stellen met opgaaf van redenen.
3.BIG FOOT heeft in het bijzonder het recht de overeenkomst tot 5 werkdagen voor de dag van vertrek met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal reizigers dat zich voor een bepaalde reis heeft aangemeld kleiner is dan het vereiste minimum aantal reizigers voor bedoelde reis. Indien BIG FOOT om deze reden de reis opzegt op een tijdstip, dat korter dan 5 werkdagen voor de dag van vertrek is gelegen, heeft de reiziger naast de restitutie van de volledige reissom recht op een door BIG FOOT te betalen vergoeding die gelijk is aan 30 % van de reissom.
4.BIG FOOT zal, voor zover de opzegging niet het gevolg is van een aan de reiziger toe te rekenen oorzaak, gelijktijdig met de in lid 2. bedoelde kennisgeving van de opzegging een gelijkwaardige of betere alternatieve reis aanbieden. De gelijkwaardigheid van de alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald aan de hand van de volgende omstandigheden:
a.de situering van de accommodatie in het gebied van bestemming;
b.de aard en de klasse of de categorie van de accommodatie;
c.de faciliteiten, die de accommodatie verder biedt, zoals onder meer: - de aan de reisorganisator bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s); - de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door BIG FOOT schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd;
5.Indien het in het vorige artikellid bedoelde aanbod van BIG FOOT niet wordt aanvaard door de reiziger of indien BIG FOOT niet in staat is een dergelijk aanbod te doen, wordt de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom door BIG FOOT aan de reiziger terugbetaald.
6.Indien de reisovereenkomst door BIG FOOT wordt opgezegd op grond van onvoldoende deelname als bedoeld in en conform lid 3 dan wel op grond van overmacht, is BIG FOOT geen schadevergoeding verschuldigd. 

Artikel 12 - HULPVERLENING

1.BIG FOOT is naar gelang van de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
2.Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger.
3.De kosten voor hulp en bijstand komen voor rekening van de reisorganisator indien de tekortkoming in de nakoming aan hem of aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, kan worden toegerekend overeenkomstig artikel 15. 

Artikel 13 - REISSOM

1.De gepubliceerde reissom geldt per reiziger, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in de betreffende publicatie.
2.De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij BIG FOOT bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.
3.BIG FOOT heeft het recht om tot 20 dagen voor aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of toepasselijke wisselkoersen. BIG FOOT zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen, waarop BIG FOOT de reisovereenkomst kan opzeggen. De reiziger zal dan de reissom terug ontvangen of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
4.Prijsopgaven van de reissom worden voortdurend inclusief de verschuldigde BTW doch exclusief elke overige heffing vermeld. 

Artikel 14 - BETALING

1.Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling aan BIG FOOT te voldoen die gelijk is aan 25 % van de totale overeengekomen reissom afgerond met € 2,27 naar boven en dat ten minste € 45,36 per reiziger bedraagt.
2.Het restant van de reissom dient uiterlijk 2 maanden voor de dag van vertrek in het bezit van BIG FOOT, althans van het boekingskantoor te zijn.
3.Indien de reisovereenkomst binnen 2 maanden voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
4.De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens BIG FOOT heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1 % over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, met een minimum van € 136,13. 

Artikel 15 - AANSPRAKELIJKHEID

1.BIG FOOT is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
2.Indien de reis niet verloopt conform de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht dit terstond aan BIG FOOT mede te delen. Indien schade niet meteen wordt gemeld, verliest de reiziger het recht op schadevergoeding.
3.Indien de reis niet verloopt conform de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is BIG FOOT verplicht de reiziger de schade te vergoeden die hij dientengevolge lijdt, tenzij de tekortkoming niet aan hem is toe te rekenen, noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger;
b.de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst, die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet is betrokken bij de levering van de in de overeenkomst betrokken diensten;
of c.de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht of aan een gebeurtenis die BIG FOOT of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen. 
4.Onder overmacht wordt hier verstaan: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet konden worden vermeden.
5.BIG FOOT is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat weersomstandigheden (sneeuwcondities, zonne-uren) afwijken van wat de reiziger verwacht.
6.Wanneer BIG FOOT aansprakelijk is op grond van dit artikel, zal haar aansprakelijkheid zijn beperk c.q. uitgesloten conform toepasselijke internationale verdragen. BIG FOOT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van enige verzekering.
7.Iedere aansprakelijkheid van BIG FOOT, uit welken hoofde ook, zal - behoudens in geval van dood of letsel - steeds zijn beperkt tot maximaal driemaal de reissom voor materiële en zuivere vermogensschade en maximaal eenmaal de reissom voor derving van reisgenot.
8.De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van BIG FOOT gelden ook ten behoeve van werknemers van BIG FOOT, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
9.De reiziger is verplicht voor vertrek een deugdelijke reisverzekering af te sluiten bij BIG FOOT of elders. 

Artikel 16 - ONVOLKOMENHEDEN OF KLACHTEN

Een door de reiziger geconstateerde onvolkomenheid in of klacht over de uitvoering van de reisovereenkomst, als bedoeld in artikel 5 lid 4, dient zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming aan de vertegenwoordiger van BIG FOOT kenbaar te worden gemaakt. Deze vertegenwoordiger zal ervoor zorgdragen, dat de onvolkomenheid of klacht -voor zover mogelijk- naar tevredenheid van de reiziger wordt verholpen. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken dient de reiziger contact op te nemen met het bij de tickets vermelde noodnummer.
Indien de onvolkomenheid of de klacht naar de mening van de reiziger niet bevredigend door zowel de vertegenwoordiger als het noodnummer wordt opgelost, dient men de vertegenwoordiger op de bestemming om een klachtenformulier te vragen. Dit klachtenformulier wordt vervolgens door zowel de reiziger als de vertegenwoordiger ondertekend. Het klachtenformulier is alleen verkrijgbaar daar waar de klacht of onvolkomenheid werd geconstateerd, dan wel bij de vertegenwoordiger van BIG FOOT.
De reiziger dient binnen 14 kalenderdagen na afloop van de door BIG FOOT georganiseerde reis middels een klaagschrift schriftelijk en gemotiveerd zijn beklag te doen over de onvolkomenheid of klacht, althans over het niet verhelpen van deze onvolkomenheid of klacht door de vertegenwoordiger van BIG FOOT.
Dit klaagschrift moet altijd gepaard gaan met een door de reiziger en vertegenwoordiger ondertekend klachtenformulier. BIG FOOT zal klaagschriften, die niet volgens de hiervoor genoemde wijze aan haar zijn kenbaar gemaakt, niet in behandeling nemen. 

Artikel 17 - GESCHILLEN

Alle geschillen, ook die welke slechts door een van partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met BIG FOOT aangegane reisovereenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door de volgens de regelen van de absolute competentie bevoegde Rechter, tenzij BIG FOOT en de reiziger zijn overeengekomen het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie.

Artikel 18 - Stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators

Met BIG FOOT gaat u gegarandeerd op reis. BIG FOOT is aangesloten bij de Stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. De Stichting GGTO staat er voor garant dat het reeds betaalde deel van de reissom wordt teruggestort indien de touroperator in financieel onvermogen zou komen. Dit kan zijn vóór het vertrek maar ook tijdens het verblijf op locatie. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 15 per boeking (tot een bedrag van € 10.000) aan het Garantiefonds betaald. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. 

De garantie wordt alleen geboden op pakketreizen, dat wil zeggen samengestelde reizen. De garantie wordt niet geboden op losse boekingen van accommodaties, skidiensten of bustickets. Voor dergelijke boekingen brengt BIG FOOT dus ook geen klantenbijdrage in rekening. 

Deze garantieregeling is van kracht op alle pakketreizen welke zijn afgesloten na 1 september 2015.

Lees meer over deze garantieregeling op de website van GGTO.

Hulp nodig of wilt u een vraag stellen?

Hulp nodig of wilt u een vraag stellen?

Contact

Waarom Big-Foot?

  • On-line touroperator
  • Low cost vakantiereizen
  • Klantgerichtheid en service
  • Mooiste accommodaties

BIG FOOT Vakantiereizen organiseert wintersport vakanties naar Tsjechië. De accommodaties zijn zorgvuldig geselecteerd en bestaan uit huizen, pensions, hotels en appartementen. Deze zijn geschikt voor kleine en grote gezelschappen en families. Ook zijn er accommodaties welke bij uitstek geschikt zijn voor studenten.


Tsjechië is sneeuwzeker van december tot april. De skigebieden zijn kindvriendelijk en daardoor is Tsjechië ook een zeer geschikte wintersportbestemming voor gezinnen. Ook de après-ski is goed verzorgd!


Eten en drinken is in Tsjechië nog steeds erg goedkoop. U gaat 's avonds uit eten voor €10-15 per persoon en een drankje op de piste kost ca. 25 Kc (ongeveer €1,-). Skiën in Tsjechië is een goed alternatief voor de Alpenlanden om uw wintersport vakantie betaalbaar te houden.